รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 52.248
DS 51.880
41.972 0.000 12/02/2018 16:30
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.260
DS 70.067
0 0.000 12/02/2018 16:30
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.980
DS 1.954
0.000 25/02/2018 23:45
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.412
DS 0.110
0.000 25/02/2018 23:45
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.767
DS 0.683
0.000 25/02/2018 23:45
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.476
DS 21.952
0.000 25/02/2018 23:45
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.476
DS 24.971
0.000 0.000 25/02/2018 23:45
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.982
DS 19.930
0.000 0.000 25/02/2018 23:45
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 US 25.476
DS 24.719
31.056 - 25/02/2018 23:45
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.514
DS 24.437
6.448 0.000 25/02/2018 23:45
6 ปตร. ท่าแนะ US 35.241
DS 26.000
0.000 25/02/2018 23:45
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.087 0.000 25/02/2018 23:45
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 41.963 0.000 25/02/2018 23:45
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.248 0.000 25/02/2018 23:45
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 47.824 0.000 25/02/2018 23:45
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 33.283 0.000 25/02/2018 23:45
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 172.868 0.000 25/02/2018 23:45
2 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 160.301 0.000 25/02/2018 23:45
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 172.515 0.000 25/02/2018 23:45
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 168.217 0.000 25/02/2018 23:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.166
DS 0.000
0.000 26/02/2018 00:00
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.028
0.000 26/02/2018 00:00
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 2.548
DS 2.527
0 0.000 26/02/2018 00:00
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 2.552
DS 2.047
0 0.000 26/02/2018 00:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US 0.022
DS 0.123
13.391 0.000 25/02/2018 19:30
2 ปตร.คลองสุคต US 0.936
DS 1.054
6.737 0.000 25/02/2018 23:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US 0.888
DS 0.705
0.000 26/02/2018 00:00
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 0.548
DS 0.181
0.000 26/02/2018 00:00
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 0.648
DS 0.363
0.000 26/02/2018 00:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 0.000 0.000 25/02/2018 23:45
2 สำนักงานชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร กรุงเทพฯ 0.000 0.000 25/02/2018 23:45

Back to Top