รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร US 51.999
DS 51.417
52.789 0.000 10/07/2018 12:00
2 วังบัว กำแพงเพชร US 72.269
DS 70.060
94.886 0.000 10/07/2018 12:00
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม US -0.285
DS 0.765
0.000 19/07/2018 06:15
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม US 0.529
DS 0.265
0.000 19/07/2018 06:15
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม US 0.767
DS 0.614
0.000 19/07/2018 06:15
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว US 25.477
DS 22.680
0.000 19/07/2018 06:00
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 US 25.477
DS 25.855
1.310 0.000 19/07/2018 06:00
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 US 19.551
DS 20.107
0.959 0.000 19/07/2018 06:00
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000
DS 24.933
- 19/07/2018 06:15
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 US 24.345
DS 24.324
9.114 0.000 19/07/2018 06:15
6 ปตร. ท่าแนะ US 34.990
DS 26.328
0.000 19/07/2018 06:15
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.810 0.000 19/07/2018 06:00
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 43.018 0.000 19/07/2018 06:15
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 50.571 0.000 19/07/2018 05:45
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 47.130 0.000 19/07/2018 05:00
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 34.892 0.000 18/07/2018 22:00
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 174.727 0.000 19/07/2018 06:15
2 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.022 0.000 19/07/2018 06:15
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 172.984 0.000 19/07/2018 06:00
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน US 2.033
DS 2.970
5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี US 1.127
DS 0.000
0.000 19/07/2018 06:15
3 ประตูคลองขนมจีน US 0.544
DS 0.025
0.000 19/07/2018 06:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา US 1.683
DS 1.662
0 0.000 19/07/2018 06:15
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา US 1.326
DS 0.634
0 0.000 19/07/2018 06:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ US 0.175
DS 0.228
0.000 0.000 19/07/2018 06:15
2 ปตร.คลองสุคต US 0.933
DS 1.058
25.812 0.000 19/07/2018 06:15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต US 1.065
DS 1.122
0.000 19/07/2018 06:15
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ US 1.129
DS 1.191
0.000 19/07/2018 06:15
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง US 1.070
DS 1.020
0.000 19/07/2018 06:15
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 โทรมาตรตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ 1 กรุงเทพฯ 12.125 0.000 14/06/2018 16:35
2 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ 0.000 0.000 18/07/2018 18:45
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 จุดที 1 นครปฐม - -
2 จุดที 2 นครปฐม - -

Back to Top