ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ.
02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.500 9.250 0.000 2.000 0.000 2.250 66.250 82.250
2 สถานีท่าลาด 1 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.000 0.000 9.000 0.000 2.000 0.000 1.000 12.000
2 ปากคลอง พระพิมล 22.000 3.000 15.000 0.000 2.000 0.000 1.000 43.000
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B
2 NY7 34.500 0.000 0.000 0.500 19.000 1.000 28.500 83.500
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ - - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Back to Top