ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - - 0.000
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - - 0.000
2 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - - 0.000
3 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - - 0.000
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - - 0.000
6 ปตร. ท่าแนะ - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 34
2 35
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - - 0.000
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - - 0.000
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.250 10.250 2.750 0.750 6.000 11.250 1.250 34.500
2 สถานีท่าลาด 1 0.000 3.500 34.000 13.250 53.500 38.000 0.000 142.250
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 27.000 0.000 38.000
2 คลองพระยาบันลือ 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 20.000 0.000 24.000
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 7.000 0.000 8.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B
2 NY7 0.000 31.500 9.000 9.500 58.000 15.500 0.000 123.500
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - - 0.000
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - - 0.000
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ - - - - - - - 0.000
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - - 0.000
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ - - - - - - - 0.000
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000
2 Demo2 กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - - - - - 0.000
2 52 - - - - - - - 0.000
3 53 - - - - - - - 0.000
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 IFQ279749006 - - - - - - - 0.000
2 IFQ279749007 - - - - - - - 0.000
3 IFQ279749025 - - - - - - - 0.000

Back to Top