ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
2 สถานีท่าลาด 2 0.500 0.500 0.500 0.500 0.250 0.250 0.000 2.500
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000

Back to Top