ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - - 0.000
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 - - - - - - - 0.000
2 สถานีท่าลาด 2 - - - - - - - 0.000
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน - - - - - - - 0.000
2 ปากคลอง พระพิมล - - - - - - - 0.000
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B
2 NY7 - - - - - - - 0.000
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ - - - - - - - 0.000
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 - - - - - - - 0.000
2 52 - - - - - - - 0.000
3 53 - - - - - - - 0.000

Back to Top