ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ.
14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 สถานีท่าลาด 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ปากคลอง พระพิมล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B
2 NY7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000

Back to Top