ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 17.750 0.000 0.000 9.250 0.000 4.500 0.000 31.500
2 สถานีท่าลาด 2 11.000 0.250 0.000 10.750 0.500 1.000 0.000 23.500
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
2 ปากคลอง พระพิมล - - - - - - - 0.000
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด - - - - - - - 0.000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B
2 NY7 12.000 0.000 33.500 21.000 0.000 0.000 6.000 72.500
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - - - - - 0.000

Back to Top