รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.842 0.000 0.000 0.000 20/01/2022 08:00
2 สถานีท่าลาด 1 5.560 0.000 0.000 0.000 20/01/2022 08:00
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.780 0.000 0.000 0.000 20/01/2022 07:45
2 ปากคลอง พระพิมล 0.700 0.000 0.000 0.000 20/01/2022 07:45
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 1.060 0.000 0.000 0.000 20/01/2022 07:45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.560 - - - 20/01/2022 08:00
2 NY7 4.659 - - 0.000 20/01/2022 08:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 1.184 - - 0.000 04/10/2021 12:00

Back to Top