ข้อมูลน้ำ / น้ำฝน (ล่าสุด)

สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ

Ny.1B
ระดับน้ำ : ม. (รทก.)      
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:00
NY7
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:00
สถานีท่าลาด 2
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:00
เจ้าเจ็ดบางยี่หน
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 07:45
ปากคลอง พระพิมล
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 07:45
ผักไห่เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 07:45
สถานีท่าลาด 1
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร ความเร็วน้ำ : ม./วินาที
ข้อมูลล่าสุด : 20/01/2022 เวลา 08:00
กรมชลปากเกร็ด
ระดับน้ำ : ม. (รทก.) อัตราการไหล : ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน : มิลลิเมตร      
ข้อมูลล่าสุด : 04/10/2021 เวลา 12:00

Back to Top