ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.
18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - - - - - - -
2 วังบัว กำแพงเพชร - - - - - - -
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - - - - - -
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - - - - - -
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - - - - - -
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - - - - - - -
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - - - - - - -
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - - - - - - -
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - - - - - - -
6 ปตร. ท่าแนะ - - - - - - -
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - - - - -
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว - - - - - - -
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี - - - - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี - - - - - - -
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ - - - - - - -
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ - - - - - - -
โครงการท่าลาด
1 ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา 4.280 4.270 4.300 4.290 4.300 4.340 4.310 4.299
2 คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา 2.462 2.422 2.333 2.265 2.243 2.229 2.203 2.308
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 23.480 23.490 23.480 23.470 23.470 23.470 23.460 23.474
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 25.660 25.670 25.660 25.650 25.650 25.640 25.630 25.651
3 สถานีสาริกา นครนายก 0.030 0.020 0.010 0.000 0.000 0.010 0.000 0.010
4 คลองสีเสียด นครนายก 6.724 6.719 6.712 6.705 6.702 6.699 6.697 6.708
5 คลองขุนแก้ว นครนายก 5.936 5.936 5.936 5.936 5.936 5.936 5.936 5.936
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.156 28.161 28.156 28.151 28.154 28.152 28.152 28.155
7 คลองขนุน นครนายก 8.946 8.948 8.950 8.952 8.946 8.939 8.937 8.945
8 เขานางบวช นครนายก 4.264 4.332 4.357 4.316 4.400 4.477 4.399 4.364
9 นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.438 4.514 4.543 4.501 4.597 4.684 4.603 4.554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - - - - - -
2 ประตูปลายคลองสาลี - - - - - - -
3 ประตูคลองขนมจีน - - - - - - -
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา - - - - - - -
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) - - - - - - -
2 ปตร.คลองสุคต - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - - - - - -
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) - - - - - - -
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) - - - - - - -
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ US 0.000
DS -2.912
US 0.000
DS -2.914
US 0.000
DS -2.914
US 0.000
DS -2.913
US 0.000
DS -2.906
US 0.000
DS -2.907
US 0.000
DS -2.914
US 0.000
DS -2.911
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา US -1.010
DS 0.671
US -1.298
DS 0.671
US -1.002
DS 0.579
US -1.130
DS 0.610
US -0.950
DS 0.604
US -1.168
DS 0.591
US -0.774
DS 0.626
US -1.047
DS 0.622
โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก
1 สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ พระนครศรีอยุธยา 0.360 0.890 1.110 1.240 1.190 1.390 0.960 1.020
2 สถานี ท้าย สน.พระพิมล นครปฐม 1.250 1.320 1.310 1.280 1.290 1.220 1.160 1.261
3 สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา 2.670 2.660 2.640 2.620 2.600 2.600 2.620 2.630
โทรมาตรคลองนาทวี
1 ฝายปลักหนู : TNW1 สงขลา 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 สงขลา 20.871 20.877 20.881 20.806 20.951 - - 20.877
3 ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 สงขลา 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร - - - - - - -
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร - - - - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 1.161
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.066
อ่างเก็บน้ำ : 1.395
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.066
อ่างเก็บน้ำ : 1.339
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.066
อ่างเก็บน้ำ : 1.297
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.065
อ่างเก็บน้ำ : 1.322
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.473
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.080
อ่างเก็บน้ำ : 1.300
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.070
อ่างเก็บน้ำ : 1.400
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.428
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.070
Reservoir : 1.316
Level 1 : 0.434
Level 2 : 0.069
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.025
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.044
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.037
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.011
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.004
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.021
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.044
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.049
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.010
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.004
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.020
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.043
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.048
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.010
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.003
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.020
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.043
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.048
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.010
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.004
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.113
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.090
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.112
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.060
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.098
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.021
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.044
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.048
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.052
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.007
จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.023
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.041
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.047
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.049
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.005
Reservoir : 0.035
Level 1 : 0.050
Level 2 : 0.056
Level 3 : 0.029
Level 4 : 0.018
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 47.609 47.604 47.398 47.220 47.298 47.247 47.224
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) - - - - - - -
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 30.790 30.698 30.854 30.955 31.088 30.996 31.088

Back to Top