ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 5.320 5.460 5.440 5.300 5.260 5.190 5.000 5.281
2 สถานีท่าลาด 2 2.632 2.176 2.078 2.063 1.971 1.966 1.937 2.118
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - - - - -

Back to Top