ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ.
02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 2.928 2.931 2.942 2.825 2.802 2.735 2.646 2.830
2 สถานีท่าลาด 1 -1.910 4.710 4.690 4.490 4.440 4.400 4.380 3.600
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.260 1.310 1.180 1.210 1.300 1.180 1.200 1.234
2 ปากคลอง พระพิมล 1.200 1.100 1.060 1.000 0.990 1.010 1.030 1.056
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 2.080 2.030 2.110 2.090 2.140 2.120 2.100 2.096
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.661 5.885 5.404 5.101 4.715 5.895 5.449 5.301
2 NY7 4.512 5.002 4.453 4.602 4.240 4.895 4.702 4.629
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ - - - - -0.308 -0.336 -0.439 -0.361

Back to Top