ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ.
14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 3.029 2.859 2.822 2.809 2.921 2.496 2.845 2.826
2 สถานีท่าลาด 1 5.590 5.380 5.440 5.390 5.520 5.530 5.550 5.486
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.480 0.790 0.780 0.770 0.760 0.720 0.790 0.727
2 ปากคลอง พระพิมล 0.770 0.740 0.730 0.720 0.710 0.690 0.710 0.724
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 1.320 1.220 1.190 1.190 1.170 1.070 1.060 1.174
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 4.477 4.678 4.775 4.608 4.232 4.348 4.552 4.524
2 NY7 4.541 4.610 4.727 4.472 4.020 4.351 4.649 4.481
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ - - - - - - -

Back to Top