ข้อมูลน้ำย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ระดับน้ำ (ม. (รทก.)) วันที่ เฉลี่ย
วัดน้ำ วัดน้ำฝน จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 4.680 4.920 5.070 4.970 4.790 4.750 4.780 4.851
2 สถานีท่าลาด 2 2.234 2.355 2.501 2.573 2.451 2.371 2.418 2.415
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 1.140 0.690 1.180 1.190 0.970 0.740 0.820 0.961
2 ปากคลอง พระพิมล - - - - - - -
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด - - - - - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 5.288 4.863 4.972 4.818 4.928 4.933 5.016 4.974
2 NY7 4.479 4.291 4.566 4.455 4.631 4.616 4.756 4.542
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -0.558 -0.369 -0.314 -0.148 0.046 -0.164 -0.303 -0.259
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - - - - -

Back to Top