ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
โครงการท่าลาด
สถานีท่าลาด 1 13.70815 , 101.401402
สถานีท่าลาด 2 13.607418 , 101.247622
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
สน.ตำหรุ สมุทรปราการ 13.516188 , 100.682889
CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ 13.7809022 , 100.6027412

Back to Top