ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
โครงการชลประทานสระแก้ว
สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ xxxxx สระแก้ว 13.63714 , 102.43961
สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 13.72185 , 102.46489
สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ xxxxx สระแก้ว 13.76789 , 102.41426
โครงการท่าลาด
สถานีท่าลาด 1 13.70815 , 101.401402
สถานีท่าลาด 2 13.607418 , 101.247622
โครงการพระยาบรรลือ
เจ้าเจ็ดบางยี่หน 14.153157 , 100.478968
ปากคลอง พระพิมล 14.027063 , 100.183184
ผักไห่เจ้าเจ็ด 14.333081 , 100.388203
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
Ny.1B 13.7676 , 102.41678
NY7 13.76765 , 102.41768
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
สน.ตำหรุ สมุทรปราการ 13.516188 , 100.682889
CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ 13.7809022 , 100.6027412
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
51 13.76686 , 102.41422
52 13.76781 , 102.41444
53 13.76755 , 102.41087

Back to Top