ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ ตั้งแต่วันที่ 09/06/2024 ถึงวันที่ 15/06/2024
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top