ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : Demo2
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : Demo2 ตั้งแต่วันที่ 10/10/2021 ถึงวันที่ 16/10/2021
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top