ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : 34
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : 34 ตั้งแต่วันที่ 10/10/2021 ถึงวันที่ 16/10/2021
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำในอ่าง
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 1
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 2
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top