ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : 35
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : 35 ตั้งแต่วันที่ 10/10/2021 ถึงวันที่ 16/10/2021
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำในคลองจุดที่ 3
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 4
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 5
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 6
ม. (รทก.)
ระดับน้ำในคลองจุดที่ 7
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top