ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : สะพานวังชะโด
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : สะพานวังชะโด ตั้งแต่วันที่ 18/10/2020 ถึงวันที่ 24/10/2020
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
19/10/2020 17:45:00 33.577 0.000
19/10/2020 17:30:00 33.577 0.000
19/10/2020 17:15:00 33.577 0.000
19/10/2020 17:00:00 33.577 0.000
19/10/2020 16:45:00 33.577 0.000
19/10/2020 16:30:00 33.577 0.000
19/10/2020 16:15:00 33.577 0.000
19/10/2020 16:00:00 33.577 0.000
19/10/2020 15:45:00 33.577 0.000
19/10/2020 15:30:00 33.579 0.000
19/10/2020 15:15:00 33.579 0.000
19/10/2020 15:00:00 33.579 0.000
19/10/2020 14:45:00 33.578 0.000
19/10/2020 14:30:00 33.578 0.000
19/10/2020 14:15:00 33.578 0.000

Back to Top