ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : IFQ279749007
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : IFQ279749007 ตั้งแต่วันที่ 10/10/2021 ถึงวันที่ 16/10/2021

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที

Back to Top