ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 10/10/2021 ถึงวันที่ 16/10/2021
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top