ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : 51
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : 51 ตั้งแต่วันที่ 21/02/2024 ถึงวันที่ 27/02/2024
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top