ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : NY7
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : NY7 ตั้งแต่วันที่ 20/03/2023 ถึงวันที่ 26/03/2023
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top