ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : สถานี ปตร.พระยาบรรลือ สะพานด้านท้ายน้ำ
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : สถานี ปตร.พระยาบรรลือ สะพานด้านท้ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18/10/2020 ถึงวันที่ 24/10/2020
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

\
วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
พลังงานไฟฟ้า
โวลต์
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.

Back to Top