ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : ผักไห่เจ้าเจ็ด
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : ผักไห่เจ้าเจ็ด ตั้งแต่วันที่ 18/09/2023 ถึงวันที่ 24/09/2023
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
พลังงานไฟฟ้า
โวลต์
พื้นที่หน้าตัด
ตร.ม.

Back to Top