ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : วังยาง
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : วังยาง ตั้งแต่วันที่ 18/10/2020 ถึงวันที่ 24/10/2020
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำด้านเหนือ
ม. (รทก.)
ระดับน้ำด้านท้าย
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top