รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานกำแพงเพชร
1 วังยาง กำแพงเพชร - 76.867 - 0.000 17/04/2019 08:00
2 วังบัว กำแพงเพชร - 0 - 0.000 09/06/2019 04:00
โครงการชลประทานพระพิมล
1 ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - 0.000 07/07/2019 03:15
2 ปตร.กลางคลองทวีวัฒนา นครปฐม - - 0.000 04/11/2019 15:30
3 ปตร.ฉิมพลี นครปฐม - - 0.000 04/11/2019 15:30
โครงการชลประทานพัทลุง
1 สถานีฝายคลองบ้านพร้าว - - 0.000 02/10/2020 18:00
2 สถานีทรบ.ปากคลอง LMC กม.0+000 - 0.000 - 0.000 02/10/2020 18:00
3 สถานีทรบ.ปากคลอง 1R-LMC กม.0+000 - 0.872 - 0.000 27/08/2018 18:30
4 สถานีทรบ.ปากคลอง RMC กม.0+000 - 0.000 - - 02/10/2020 17:45
5 ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+000 - 0.000 - 0.000 16/02/2019 19:15
6 ปตร. ท่าแนะ - - 0.000 02/10/2020 17:45
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว 51.096 - 0.000 29/01/2019 11:00
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว 41.890 - 0.000 29/01/2019 11:00
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 49.259 - 0.000 29/01/2019 11:00
4 ทรบ.บ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว 41.782 - 0.000 19/10/2020 20:00
5 สะพานวังชะโด สระแก้ว 33.577 - 0.000 19/10/2020 17:45
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
1 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 สุพรรณบุรี 161.244 - 0.000 02/10/2020 17:45
2 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 173.600 - 0.000 02/10/2020 17:45
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
1 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (ห้วยปลาแดก) อำนาจเจริญ 174.663 - 0.000 30/08/2019 15:30
2 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 166.756 - 0.000 03/06/2018 15:45
โครงการท่าลาด
1 ฝายท่าลาด ฉะเชิงเทรา 7.340 63.500 0.560 0.000 24/10/2020 03:45
2 คลองส่งน้ำ ท่าลาด ตอน 2 ฉะเชิงเทรา 1.990 0.000 0.000 0.000 24/10/2020 03:30
โครงการพระยาบรรลือ
1 สถานี ปตร.เจ้าเจ็ด – บางยี่หน สะพานด้านท้ายน้ำ นนทบุรี - - -
2 สถานี ปตร.พระยาบรรลือ สะพานด้านท้ายน้ำ นนทบุรี - - -
3 สถานี ผักไห่ - เจ้าเจ็ด นนทบุรี - - -
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 สถานีนางรอง นครนายก 23.720 - 0.000 24/10/2020 04:00
2 สถานีวังตะไคร้ นครนายก 25.600 - 0.000 24/10/2020 04:15
3 สถานีสาริกา นครนายก 0.090 - 0.000 24/10/2020 04:15
4 คลองสีเสียด นครนายก 6.861 - 0.000 24/10/2020 03:30
5 คลองขุนแก้ว นครนายก 6.345 - 0.000 24/10/2020 03:30
6 คลองลำพุงแห้ง นครนายก 28.214 - 0.000 24/10/2020 03:30
7 คลองขนุน นครนายก 9.040 - 0.000 24/10/2020 03:45
8 เขานางบวช นครนายก 4.885 - - 24/10/2020 03:30
9 นครนายก(หลังจวนผู้ว่าฯ) นครนายก 4.966 - 0.000 24/10/2020 03:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 ประตูบางยี่หน - - 5.000 10/09/2017 16:15
2 ประตูปลายคลองสาลี - - 0.000 23/07/2018 09:15
3 ประตูคลองขนมจีน - - 0.000 23/07/2018 09:15
4 ประตูระบายปากคลองส่งสาย 4 อยุธยา - 0 - 0.000 30/08/2019 18:15
5 ประตูระบายน้ำบางแขยง อยุธยา - 0 - 0.000 30/07/2019 17:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
1 ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์(เปลี่ยนบานประตูอยู่) - 0.000 - 0.000 16/11/2018 20:00
2 ปตร.คลองสุคต - 47.166 - 0.000 03/04/2020 09:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
1 สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต - - 0.000 02/10/2020 18:00
2 สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ (ก่อสร้างบานประตูอยู่) - - 0.000 01/02/2019 12:30
3 สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง (ปิดระบบ ซ่อมบานประตู) - - 0.000 12/09/2019 11:15
4 ปตร.คลอง 13 สายล่าง กรุงเทพฯ - - 0.000 24/10/2020 03:45
5 ปตร.สน.ปลายคลอง 21 ฉะเชิงเทรา - - 0.000 24/10/2020 03:45
โทรมาตรคลองนาทวี
1 ฝายปลักหนู : TNW1 สงขลา 0.001 - 0.000 24/10/2020 03:30
2 ประตูระบายน้ำปลักปลิง : TNW2 สงขลา 21.142 - 0.000 24/10/2020 03:30
3 ประตูระบายน้ำคลองจะนะ : TNW3 สงขลา 2.702 - 0.000 24/10/2020 03:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 ปตร.คลองท่าแซะ ชุมพร 1.000 - 0.000 24/06/2019 12:15
2 บ้านท่าทับทิม ชุมพร 0.001 - 0.000 28/03/2019 13:15
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 1 นครปฐม อ่างเก็บน้ำ : 1.048
จุดวัดน้ำที่ 1 : 0.429
จุดวัดน้ำที่ 2 : 0.072
- 0.000 24/10/2020 03:30
2 สถานีตรวจวัดอุตุ-อุทกนิยมวิทยา จุดที่ 2 นครปฐม จุดวัดน้ำที่ 3 : 0.021
จุดวัดน้ำที่ 4 : 0.039
จุดวัดน้ำที่ 5 : 0.057
จุดวัดน้ำที่ 6 : 0.042
จุดวัดน้ำที่ 7 : 0.005
- 0.000 24/10/2020 03:30
สำนักงานชลประทานที่ 3
1 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานศรีภิรมย์) 45.709 120.833 0.290 - 24/10/2020 03:00
2 สะพานวัดวังหิน (ต.หัวรอ) 36.463 95.279 0.390 - 24/10/2020 03:15
3 สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ต.โคกสลุด) 30.873 102.914 0.490 - 24/10/2020 03:15

Back to Top