รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 4.950 0.000 0.000 0.000 15/06/2024 10:00
2 สถานีท่าลาด 2 1.932 0.000 0.000 0.000 15/06/2024 10:00
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -1.824 - - 0.000 15/06/2024 10:00
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - -

Back to Top