รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 2 3.012 0.000 0.000 0.000 29/06/2022 18:30
2 สถานีท่าลาด 1 5.450 0.000 0.000 0.000 29/06/2022 18:30
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.410 0.000 0.000 0.000 29/06/2022 18:30
2 ปากคลอง พระพิมล 0.950 0.000 0.000 0.000 29/06/2022 18:30
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 1.930 0.000 0.000 0.000 29/06/2022 18:30
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 3.986 - - - 29/06/2022 18:30
2 NY7 3.882 - - 0.000 29/06/2022 18:30
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 กรมชลปากเกร็ด กรุงเทพฯ 1.184 - - 0.000 04/10/2021 12:00

Back to Top