รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง สัญญาณปกติ ระดับวิกฤต ระดับเตือนภัย

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
อัตราการไหล
ลบ.ม./วินาที
ความเร็วน้ำ
ม./วินาที
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
วันที่ เวลา
โครงการชลประทานสระแก้ว
1 สถานีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สระแก้ว - - - -
2 สถานีสะพานประปาอรัญประเทศ สระแก้ว - - - -
3 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือ สระแก้ว - - - -
โครงการท่าลาด
1 สถานีท่าลาด 1 6.210 0.000 0.000 0.000 14/05/2023 03:45
2 สถานีท่าลาด 2 2.916 0.000 0.000 0.000 14/05/2023 03:45
โครงการพระยาบรรลือ
1 เจ้าเจ็ดบางยี่หน 0.690 0.000 0.000 0.000 14/05/2023 03:45
2 ปากคลอง พระพิมล 0.800 0.000 0.000 0.000 14/05/2023 03:45
3 ผักไห่เจ้าเจ็ด 2.050 0.000 0.000 0.000 29/01/2023 23:00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
1 Ny.1B 3.788 - - - 14/05/2023 03:30
2 NY7 3.870 - - 0.000 14/05/2023 03:15
สถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่
1 สน.ตำหรุ สมุทรปราการ -0.156 - - 0.000 25/01/2023 10:30
2 CCTV สน.ตำหรุ ด้านเหนือน้ำ กรุงเทพฯ - - - -
สถานีทดลองเกษตรชลประทานที่ 5
1 51 0.000 - - 0.000 07/12/2022 13:15
2 52 0.000 - - 0.000 06/12/2022 23:54
3 53 - - - -

Back to Top